Tagged: ทัวร์อารยสถาปัตย์

5 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ เก็บตกจากเนชั่น 19-7-59 考察卧佛寺里的通用设计 ,《民旅台新新闻》。19-7-59

ทัวร์อารยสถาปัตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ เก็บตกจากเนชั่น 19-7-59 

13400988_10206562275566116_321396152_n 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (24-4-59 )<通用设计团 在来兴府坐船看风景(2) > <琦舍纳轮儿出游> (24-4-59 )

ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ 24-4-59  <通用设计团 在来兴府坐船看风景(2) > <琦舍纳轮儿出游> (24-4-59 )     ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ 24-4-59  <通用设计团 在来兴府坐船看风景(2)...

13413798_1051987088219841_1428995433_n 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ เมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร กฤษนะทัวร์ยกล้อ (27-3-59)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ เมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร กฤษนะทัวร์ยกล้อ (27-3-59) ทัวร์อารยสถาปัตย์ เมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร กฤษนะทัวร์ยกล้อ (27-3-59)

13384812_10206562276526140_2079231558_n 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(1) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (24-4-59)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(1) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (24-4-59)  ทัวร์อารยสถาปัตย์ ล่องแก่งห้วยแม่กลอง จ.ตาก(1) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (24-4-59) 

13401090_10206569376703640_18641374_n 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ วัดหนองหลวง จ.ตาก กฤษนะทัวร์ยกล้อ( 24-4-59)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ วัดหนองหลวง จ.ตาก กฤษนะทัวร์ยกล้อ(24-4-59) ทัวร์อารยสถาปัตย์ วัดหนองหลวง จ.ตาก กฤษนะทัวร์ยกล้อ( 24-4-59) 

ลีลอซู1 0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ น้ำตกทีลอซู จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (1-5-59)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ น้ำตกทีลอซู จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (1-5-59)  ทัวร์อารยสถาปัตย์ น้ำตกทีลอซู จ.ตาก(2) กฤษนะทัวร์ยกล้อ (1-5-59)